LippenDetailsPrijs
Lippen nabehandeling€30,00
Lippen touch up binnen 1 jaar, vaste klanten€50,00
Lippen touch up na 1 jaar, vaste klanten€150,00
Lippen touch up lippen na 2 jaar is nieuwe behandeling
Touch up vanuit andere salon binnen 1 jaar. Lippen€200,00