Lippen Details Prijs
Lippen nabehandeling €75,00
Lippen touch up binnen 1 jaar, vaste klanten €75,00
Lippen touch up na 1 jaar, vaste klanten €150,00
Lippen touch up lippen na 2 jaar is nieuwe behandeling
Touch up vanuit andere salon binnen 1 jaar. Lippen €200,00